Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego blelektronik.com.pl

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem www.blelektronik.com.pl/sklep, który prowadzony jest przez Firmę Handlowo Usługową BL elektronik, ul. Chełmońskiego 72c/10, 31-340 Kraków, w tym zasady dokonywania zakupów przez Klientów.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      Sprzedający – Firma Handlowo Usługowa BL elektronik, ul. Chełmońskiego 72c/10, 31-340 Kraków, Regon 351542226, NIP 6791670934,

2)      Kupujący lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, dokonująca zakupów w sklepie internetowym na podstawie złożonego przez siebie zamówienia,

3)      Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego po adresem www.blelektronik.com.pl/sklep,

4)      Produkt – każdy towar przeznaczony do sprzedaży znajdujący się w ofercie Sklepu,

5)      Cena – wyrażona w polskich złotych cena sprzedaży Produktu znajdująca się na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy Produkcie; Cena podawana jest przez Sklep w wartościach netto i zostanie podwyższona o należny podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego,

6)      Koszty dostawy – wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca; koszty te, w wysokości podawanej przez Sklep, obciążają bezpośrednio Kupującego,

7)      Miejsce dostawy – wskazany przez Kupującego adres, do którego ma być dostarczony Produkt, położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

8)      Przewoźnik – firma kurierska współpracująca ze Sprzedającym,

9)      Zamówienie – wyrażony przez Kupującego zamiar dokonania zakupu Produktu po Cenie określonej przez Sklep;  Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 i art. 661 § 1 kodeksu cywilnego.

 1. Sklep internetowy www.blelektronik.com.pl/sklep zajmuje się sprzedażą produktów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych.
 2. Asortyment sklepu www.blelektronik.com.pl/sklep zawiera produkty takie jak kleje, silikony, żywice, materiały termoodprowadzające, materiały czyszczące, oraz inne materiały chemiczne do zabezpieczania elektroniki.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu Produktów oferowanych do sprzedaży, jak również określonych Cen sprzedaży, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Możliwość zmiany Produktów i Cen nie może dotyczyć jednak Zamówień, których realizacja została przez Sprzedającego potwierdzona.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania Zamówień przez Kupujących i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Przy składaniu zamówień oraz prowadzeniu innej korespondencji poprzez stronę internetową Sklepu obowiązuje zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich.
 6. Kupujący może dokonywać zakupów poprzez stronę internetową Sklepu po spełnieniu następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu – zastosowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8,0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11,0 lub nowszej z włączona obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, ekran o minimalnej rozdzielczości 1280 na 720 pikseli

§ 2
Składanie Zamówień i zawarcie umowy
 

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową Sklepu: www.blelektronik.com.pl/sklep,
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się Kupującego  na stronie internetowej Sklepu, potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Rejestracja odbywa się przed dokonaniem zakupu.
 4. Login i hasło mają charakter poufny. Na Kupującym spoczywa obowiązek ich prawidłowego zabezpieczenia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez niego loginu i/lub hasła osobom trzecim.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji, określający: nazwę Produktu, jego ilość, Cenę, łączną kwotę do zapłaty wraz z Kosztami dostawy, sposób płatności, a nadto: Miejsce dostawy, Przewoźnika i przewidywany termin dostawy.
 6. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży na warunkach określonych w e-mailu.
 7. Brak potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji jest równoznaczny z odmową sprzedaży Produktu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 8. Sprzedający zastrzega sobie, przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, możliwość zwrócenia się do Kupującego o przesłanie dodatkowych informacji.
 9. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji gdy przekazane mu przez Kupującego dane są niepełne lub nasuwają wątpliwości co do ich wiarygodności.
 10. Kupujący może wprowadzić zmiany do już złożonego zamówienia, względnie anulować zamówienie, wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

 

 • 3

Realizacja Zamówień, płatności

 1. Termin dostawy wynosi maksymalnie 60 dni roboczych.
 2. Jeżeli będący przedmiotem Zamówienia Produkt znajduje się w magazynie, termin dostawy jest nie dłuższy niż 3 dni robocze.
 3. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o przekazaniu Produktu do wysyłki.
 4. Sprzedający dopuszcza następujące formy zapłaty należności:

1)      poleceniem przelewu,

2)      e-przelewem za pośrednictwem Przelewy24,

3)      gotówką za pobraniem należności przez Przewoźnika

 1. Płatności dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedającego w ING Bank Śląski S.A., nr rachunku 89105014451000009143269950.
 1. Jeżeli warunki płatności przewidują, że Kupujący  reguluje należność przelewem, termin dostawy jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Zamówiony Produkt jest dostarczany Kupującemu wraz z dowodem sprzedaży (fakturą VAT).
 3. Z chwilą wydania produktu Przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści
  i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 4. Produkt przechodzi na własność Kupującego z chwilą dokonania całkowitej zapłaty.
 5. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

 • 4

Dostawa Produktu

 

 1. Dostawa Produktu następuje za pośrednictwem Przewoźnika w terminie określonym w potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.
 2. Produkt dostarczany jest w oryginalnych opakowaniach.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru – w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, mogącego mieć wpływ na stan Produktu, Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, powiadomić
  o tym Sprzedającego – wówczas Sprzedający, w miarę możliwości, wyśle do Kupującego taki sam Produkt, jednakże bez uszkodzeń, zaś w przypadku braku Produktu wystawi fakturę korygującą; opóźnienie w dostawie Produktu zamiennego lub brak ponownej dostawy nie daje Kupującemu prawa do dochodzenia roszczeń od Sprzedającego.
 4. Pokwitowanie przyjęcia Produktu od Przewoźnika lub brak powiadomienia
  o nieprzyjęciu Produktu z przyczyn i w terminie określonym w ust. 3 jest dla Sprzedającego równoznaczne z odbiorem bez zastrzeżeń, nawet gdyby wraz
  z pokwitowaniem Kupujący zawarł swoje uwagi na temat niewłaściwego stanu przesyłki.
 5. W przypadku gdy za uszkodzenie Produktu, za który Kupujący dokonał zapłaty, odpowiada Przewoźnik, na żądanie Kupującego Sprzedający przekaże mu niezbędne dokumenty wraz z upoważnieniem pozwalającym na dochodzenie roszczeń wobec Przewoźnika.

 

 • 5

Gwarancja jakości, reklamacje

 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Sklep występuje jedynie jako dystrybutor Produktów i że gwarantem jakości Produktów jest ich producent. W przypadku reklamacji jakościowej rola Sklepu sprowadza się zatem do przekazania reklamacji bezpośrednio producentowi.
 2. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wydania Produktu Przewoźnikowi; w przypadku jednak gdy dany Produkt wskazuje  na termin jego przydatności  do użycia, okres gwarancji i rękojmi upływa wraz z tym terminem. Ze względu na reaktywność produktów i wrażliwość na wilgoć/tlen, w przypadku otwarcia opakowania, reklamacja może zostać uznana jedynie po dokonaniu analizy zwróconego produktu. W takim przypadku, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania wyniku badań.
 3. Kupujący, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, powinien zbadać dostarczony Produkt nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego dostarczenia, zaś o ujawnionej wadzie powiadomić Sprzedającego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jej ujawnienia; za powiadomienie Sprzedającego uznaje się wysłanie e-maila na adres internetowy Sklepu kontakt@blelektronik.com.pl
 4. Sprzedający powinien rozpoznać reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni lub po wykonaniu analizy w przypadku otwartego opakowania; brak odpowiedzi Sprzedającego w tych terminach traktowane jest jak odrzucenie reklamacji.
 5. Sprzedający odrzuci reklamację jako niezasadną w przypadku jej złożenia
  z przekroczeniem terminów określonych w ust. 3 lub po upływie przydatności Produktu do użycia, względnie w przypadku jego niewłaściwego przechowywania lub użycia w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w karcie Produktu.
 6. W przypadku potwierdzenia wad Produktu odpowiedzialność z tytułu gwarancji bądź rękojmi sprowadza się do jego wymiany na wolny od wad, chyba że Kupujący wspólnie ze Sprzedającym uzgodni inny sposób postępowania.

 

 • 6

Zasady zwrotu zakupionych produktów

 

 1. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny zwrotu.
 2. Termin zwrotu wynosi 14 dni od daty dostawy Produktu.
 3. Wraz ze zwrotem Produktu Klient przekazuje Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży wskazując konto, na które dokonać należy zwrotu Ceny.
 4. Po otrzymaniu zwrotu produktu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący niezwłocznie wystawia fakturę VAT korektę, którą przekazuje Kupującemu, a następnie, w ciągu 3 dni od otrzymania podpisanej faktury korekty, zwraca wpłaconą wcześniej należność.
 5. Koszty zwrotu produktu dokonanego w trybie niniejszego paragrafu obciążają Kupującego.
 1. Możliwość zwrotu Produktów bez podania przyczyny jest wyłączona gdy:

1)      Produkt został dostarczony w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, np w puszkach lub beczkach, zaś Kupujący opakowania te otworzył,

2)      sprzedawany Produkt został dostosowany do potrzeb Kupującego poprzez nadanie mu indywidualnych cech, względnie dopasowany do niepowtarzających się ilości lub wymiarów.

 

 • 7

Siła wyższa

 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia Produktu w terminie, jeżeli brak realizacji Zamówienia nastąpi
  z przyczyn od niego niezależnych, którym, pomimo dołożenia należytej staranności, nie był w stanie zapobiec (siły wyższej).
 2. Przez „siłę wyższą” należy w szczególności uznać: klęski żywiołowe, stan wojny, wypadki w zakładzie Sprzedającego lub producenta mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie zakresu działalności, awarie o znacznych rozmiarach, strajki, akty terroryzmu, a także postanowienia odpowiednich władz wpływające na ograniczenie produkcji lub możliwość sprzedaży Produktów.
 3. Sprzedający powinien niezwłocznie powiadomić Kupującego o możliwości wystąpienia opóźnienia w dostawie towarów z powodu „siły wyższej”.
 4. Jeżeli opóźnienie dostawy może przekroczyć 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez powiadomienie drugiej strony za pośrednictwem e-maila, bez stosowania terminów odstąpienia.
 5. Rozwiązanie umowy w trybie określonym w ust. 4 nie ma wpływu na ważność umowy w części, która przed wystąpieniem „siły wyższej” została zrealizowana.

 

 • 8

Ochrona danych osobowych

 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych Kupującego  i podmiotem odpowiadającym za ich właściwe przechowywanie jest Firma Handlowo Usługowa BL elektronik z siedzibą ul. Rydla 57/17, 30-122 Kraków.
 2. Dane Kupującego mogą zostać wykorzystane jedynie w celu dokonania sprzedaży oraz dostawy Produktu do miejsca określonego w Zamówieniu – w tym celu dane te mogą być udostępniane podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedający realizuje Zamówienie czyli firmie Raben Logistics Polska Sp. z o. o. ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo oraz DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa,.
 3. Kupujący, dokonując rejestracji i składając Zamówienie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach związanych z realizacją Zamówienia.
 4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do treści zapisanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych osobowych jedynie w przypadku, gdy nie doszło do realizacji zamówienia.
 5. Szczegółowe zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych zawarte są w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późn. zm.). z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1422).

 

 • 9

Polityka prywatności

 

 1. Wszystkie dane zawarte na stronie internetowej Sklepu są jawne i mogą być ujawniane w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Jeżeli Sprzedający uzgodni z Kupującym jakiekolwiek odstępstwa od zaproponowanych na stronie internetowej warunków, to informacje na ten temat  powinny być traktowane jako poufne.
 3. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać innym osobom informacji, o których mowa
  w ust. 2, chyba że zażąda ich podania właściwy organ państwowy, na podstawie szczególnego przepisu prawnego.
 4. Naruszenie przez Kupującego zasady poufności upoważnia Sprzedającego do dochodzenia od niego odszkodowania, jeżeli naruszenie to przyczyni się do powstania szkody w majątku Sprzedającego.

 

 • 10

Prawa  autorskie

 

 1. Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 2. Prawa autorskie  do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie  Firma Handlowo Usługowa BL elektronik Barbara Ligenza ul. Chełmońskiego 72c/10, 31-340 Kraków
 3. Tej samej ochronie podlegają nazwy handlowe Produktów, ich fotografie oraz wszelkie inne oznaczenia identyfikujące Produkty, jak również opisy określające sposób ich wykorzystania.
 4. Jakiekolwiek zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie informacji zawartych na  stronach internetowych Sklepu w celu innym niż dokonanie zakupu wymaga zgody właściciela praw autorskich.
 • 11

Nota prawna

 

 1. Wszelkie treści zawarte w opisach poszczególnych Produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń pod adresem Sklepu; sposób przechowywania i  korzystania z Produktów winien odbywać się zgodnie z zapisami umieszczonymi wyłącznie w kartach Produktów.
 2.  Przekazanie na stronę internetową Sklepu jakichkolwiek komentarzy lub uwag jest równoznaczne z udzieleniem przez ich autora prawa nieodpłatnego wykorzystania przez Sklep tych komentarzy i uwag.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      treści zawarte na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie.

2)      jakiekolwiek informacje zamieszczone na stronach internetowych bez jego zgody,

3)      skutki nieprawidłowego działania strony, w szczególności za szkody powstałe w wyniku błędów systemu komputerowego, występujących przerw lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego podczas komunikacji ze Sklepem.

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
 2. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania
  w sposób właściwy dla Regulaminu; zmiany te nie mogą naruszać praw Kupujących wynikających z Zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.
 3. Ewentualne spory winny być rozwiązywane w sposób ugodowy, zaś w przypadku niemożności zawarcia porozumienia będą kierowane do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sklepu.

 

 

Kraków, dnia 3 września 2019 roku

Na swoich stronach wykorzystujemy pliki cookies. Jeśli korzystasz z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Polityka prywatności

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób.
Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera